Handelsbetingelser

Alle priser der oplyst på denne hjemmeside er inkl. moms.

Når privatkunder handler med Quickpoint gælder købeloven.

REKLAMATIONSBESTEMMELSER FOR PRIVATKUNDER

Quickpoint yder 36 måneders garanti på reservedele benyttet i forbindelse med udført arbejde jf. nedenstående betingelser:

Der ydes 36 måneders garanti på materiale- og produktionsfejl på autoreservedele, som opstår og anmeldes i reklamationsperioden.

Slid, ælde, brugte reservedele, renoverede motorer og gearkasser er ikke omfattet af garantien, men er omfattet af købelovens bestemmelser om 24 mdr. reklamationsret. Øvrige undtagelser af dele/services kan forekomme, og vil i givet fald fremgå af den udstedte faktura.

Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af kundens fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, overlast, motorsport, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler etc. og andre ydre påvirkninger.

Garantien gælder fra fakturadato fra værkstedet og 36 mdr. herefter.

Ved anmodning om udbedring i garantiperioden, skal skadesbeskrivelsen og fakturakopi/dokumentation fremvises for værkstedet. Quickpoint er ikke ansvarlig for mangler, hvis køber har søgt udbedring på tredjemands værksted.

Kunden har intet krav på erstatning ved evt. indirekte følgeskader eller kompensation for gener, som kan være opstået pga. et defekt produkt/service. Værkstedet har ret til at afgøre, om godtgørelse skal ske som kreditering af den oprindelige fakturapris eller som levering af en erstatningsvare.

Ved reklamation kan kunden rette henvendelse til et Quickpoint værksted efter eget valg, da vi tilbyder landsdækkende reklamationsservice.

Garantiretten er ikke gældende ved B2B - se B2B betingelser her på siden.


REKLAMATIONS- OG RETURBESTEMMELSER FOR PRIVATKUNDER - ONLINEHANDEL


Quickpoint.dk tager forbehold for varer der er i restordre, samt udsolgte eller udgåede varer. Såfremt vi ikke kan imødekomme din ordre, hører du fra os inden for 48 timer.

Vi følger dansk lovgivning og der ydes 14 dages fortrydelsesret ved alle salg, gældende fra den dag du modtager dine varer. Er der tale om varer, som vi har fået specialproduceret til dig pålægger vi dig, denne produktionsomkostning.

Du skal aktivt acceptere aftalen inden en specialproduktion påbegyndes.

Du kan fortryde købet ved at nægte modtagelse af varen, ved at overdrage varen til fragtfirmaet eller postvæsenet. Du kan også returnere varen på den angivne adresse.

Du skal samtidig udfylde denne standardfortydesesformular og indsende dem på e-mail til mail@quickpoint.dk. 

Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du skal vedlægge en kopi af fakturaen, og før en vare sendes retur, henviser vi til, at der tages kontakt til Quickpoint.

Hvis du fortryder købet, skal varerne sendes til:
Quickpoint Herning
Sakskøbingvej 1
7400 Herning

Når en vare sendes retur, er det meget vigtigt at varen er pakket forsvarligt ind som ved modtagelsen. Dette hindrer evt. fragtskader.

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os, tilbage. Beløbet bliver overført til det kort du har betalt med eller på din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen.

Har du sendt en vare ind til fortrydelse vil du altid få tilsendt en mail når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse.

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere indenfor "rimelig tid" efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

For anmeldelse af en reklamation bedes du kontakte Quickpoint.dk på telefonnummer 70 204 888 eller via mail på shop@quickpoint.dk.

Varen sendes til:
Quickpoint Herning
Sakskøbingvej 1
7400 Herning

Du er velkommen til selv at returnere dine varer på ovenstående adresse. Du kan også booke en afhentning hos Quickpoint.dk på telefonnummer 70 204 888.

Har du sendt en vare ind til reklamation vil du altid få tilsendt en mail når vi har modtaget varen. I mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din reklamation.

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

 



Når momsregistrerede virksomheder handler med Quickpoint (BtB) gælder flg. handelsbetingelser:


1. ANVENDELSE

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem Quickpoint og køberen, medmindre Quickpoint skriftligt tiltræder andet aftalegrundlag.

1.2. Købers eventuelle indkøbsbetingelser og lignende er ikke bindende for Quickpoint.

1.3. Salgs- og leveringsbetingelserne fremsendes til køberen og er herefter gældende for alle ordrer, som effektueres efter fremsendelsestidspunktet.

1.4. Quickpoint er berettiget til med øjeblikkeligt varsel at ændre salgs- og leveringsbetingelserne.


2. TILBUD, ORDRE OG ACCEPT

2.1. Medmindre andet fremgår, er tilbud gældende i 2 uger fra tilbudsdato. Ethvert tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg.

2.2. Købers ordrer og bestillinger er først bindende for Quickpoint, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

2.3. Stemmer Quickpoints ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber reklamere straks efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er køber bundet af ordrebekræftelsen.


3. QUICKPOINTS LEVERANCE

3.1. Quickpoints leverance omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede produkter og ydelser, og Quickpoint forpligter sig til på de i disse betingelser angivne vilkår at levere produkter og ydelser af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og eventuelt montage.


4. LEVERINGSSTED

4.1. Levering finder sted EX WORKS fra det forretningssted, hvor køber har indleveret bilen eller har henvendt sig, jf. Incoterms 2000, medmindre andet er skriftligt aftalt.

4.2. Såfremt det er aftalt skriftligt, at der skal ske forsendelser, sker det på købers regning og risiko, idet forsendelsesmåden bestemmes frit af Quickpoint.


5. PRISER

5.1. Medmindre andet er aftalt, er prisen eksl. moms, serviceydelser, fragt og afgifter og i DKK.

5.2. Quickpoint forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af ændringer i valutakurser, råvarepriser, olietillæg, arbejdslønninger, transportomkostninger, toldsatser samt ved statsindgreb eller andre forhold Quickpoint ikke er herre over (jf. de i pkt. 13 nævnte begivenheder).


6. BETALINGSBETINGELSER

6.1. Quickpoint er berettiget til at fakturere køber for alle leverancer, der er leveret eller af Quickpoint er meldt klar til levering, hvis det aftalte leveringstidspunkt er indtruffet.

6.2. Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling ske senest på forfaldsdagen som anført i udstedt faktura. Er ingen forfaldsdag anført i udstedt faktura, skal betaling ske kontant ved levering.

6.3. Erlægges betaling ikke rettidigt, har Quickpoint krav på forrentning af det til enhver tid værende skyldige beløb fra fakturadato med en rente svarende til 1,5% pr. påbegyndt måned.

6.4. Køber er ikke berettiget til at modregne med evt. modkrav, som Quickpoint ikke skriftligt har anerkendt. Køber er tilsvarende ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modkrav.

6.5. Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelserne er Quickpoint berettiget til at afsende fremtidige leverancer pr. efterkrav eller at kræve kontant betaling ved levering.


7. RETURNERING

7.1. Solgte varer tages ikke retur uden forudgående aftale og da kun mod et returneringsgebyr på 20% af varens fakturapris inkl. moms, fragt og afgifter. Kun standard lagerførte dele tages retur.


8. LEVERINGSTID M.V.

8.1. Leveringstiden er anført i ordrebekræftelsen. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes en i punkt 13 nævnt begivenhed eller købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende.

8.2. Ved forsinkelse skal køber straks reklamere skriftligt specificeret. Ellers mister køber enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af forsinkelsen.

8.3. Quickpoint kan i tilfælde af forsinkelse aldrig blive ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance eller andre indirekte tab. Quickpoints erstatningsansvar kan endvidere aldrig overstige fakturaprisen eksklusiv moms for den del af leverancen, der er forsinket.


9. FORDRINGSHAVERMORA

9.1. Undlader køber, efter at leveringstiden er indtruffet, at afhente produkterne eller give ordre til forsendelse, er Quickpoint berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning samt til at fremsende faktura for leverancen.

9.2. Undlader køber trods skriftlig opfordring at afhente produkterne, er Quickpoint - også i tilfælde, hvor produkterne er fremstillet eller indkøbt specielt efter købers anvisning eller specifikation - berettiget til at sælge disse bedst muligt for købers regning.


10. ANSVAR FOR MANGLER OG REKLAMATION

10.1. Køber skal straks efter varens eller ydelsens modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det aftalte.

10.2. Quickpoint skal have eventuelle reklamationer i hænde senest 8 dage efter levering hhv. varens ankomst. Reklamationen skal afgives straks efter, at manglen konstateres eller burde være konstateret, samt være skriftlig, og det skal være specificeret i reklamationen, hvilke mangler der gøres gældende. I modsat fald mister køber enhver misligholdelsesbeføjelse som følge af manglen. Reklamationer fritager ikke køber for at betale købesummen til den aftalte forfaldstid.

10.3. Såfremt det leverede er behæftet med mangler, er Quickpoint berettiget til at afhjælpe manglen ved reparation eller omlevering, såfremt dette kan ske inden 30 dage fra det tidspunkt, hvor Quickpoint har modtaget den fornødne dokumentation for, at reklamationen er retmæssig. Afhjælpes manglen, kan køber ikke i øvrigt gøre nogen mangelsbeføjelse gældende, herunder forholdsmæssigt afslag eller erstatning.

10.4. Quickpoint er ikke ansvarlig for mangler, såfremt køber har søgt udbedring på tredjemands værksted.

10.5. Quickpoint er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance eller andre indirekte tab. Quickpoints erstatningsansvar kan aldrig overstige fakturaprisen eksklusiv moms for de varer eller ydelser, der er mangler ved. Endvidere er Quickpoint i intet tilfælde forpligtet til at betale eventuelle omkostninger til af- og genmontering af mangelfulde dele, ligesom købers omkostninger til konstatering af mangler er Quickpoint uvedkommende. Ved afhjælpning og omlevering skal solgte varer returneres til Quickpoint i original emballage og for købers regning og risiko.


11. PRODUKTANSVAR

11.1. Quickpoint skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning, Quickpoint pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Quickpoint efter punkt11.2.-11.6 ikke er ansvarlig for overfor køber.

11.2. Quickpoint er ikke ansvarlig for skade forvoldt på fast ejendom eller løsøre forårsaget af den bil, hvori ydelserne af Quickpoint er indføjet, medmindre Quickpoint har handlet groft uagtsomt.

11.3. Quickpoint er ikke ansvarlig for skader på den bil, hvori ydelserne af Quickpoint, køber eller tredjemand er indføjet, medmindre Quickpoint har handlet groft uagtsomt.

11.4. Quickpoint er ikke ansvarlig for personskade, medmindre det af køber dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser begået af Quickpoint.

11.5. Quickpoint er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, medmindre det dokumenteres, at Quickpoint har handlet groft uagtsomt.

11.6. Quickpoint er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, dagholds- eller konventionalbodsstraf, tidstab, tabt leverance eller andre indirekte tab. I alle tilfælde kan Quickpoints erstatningsansvar aldrig overstige forsikringssummen på Quickpoints produktansvarsforsikring. Hvis tredjemand fremsætter krav mod køber i henhold til punkt 11, skal køber straks underrette Quickpoint herom.


12. ANSVARSBEGRÆNSNING

12.1. Quickpoint er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skader og tab af nogen art, herunder dagbods- eller konventionalbodskrav, som køber måtte ifalde overfor tredjemand, samt købers driftstab, tidstab, tabt leverance eller lignende indirekte tab. Selv om Quickpoint i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder overfor køber, kan dette ikke bevirke, at Quickpoint har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.


13. FORCE MAJEURE

13.1. Quickpoint er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, mobilisering, hærværk, valutarestriktioner, forsinkelse og/eller manglende leverancer fra underleverandører, transporthindringer, herunder ishindringer eller transportuheld, kraftforsyning og dermed ligestillede produktionsvanskeligheder eller nogen anden årsag, som ligger udenfor Quickpoints kontrol.

13.2. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Quickpoint skal i ovennævnte tilfælde meddele køber ændringen eller den forventede ændring i leveringstid uden ugrundet ophold. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 4 uger, skal såvel Quickpoint som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette kan anses for misligholdelse, og uden at parterne kan gøre krav gældende.


14. LOVVALG OG VÆRNETING

14.1. Enhver tvist mellem parterne i anledning af denne aftale og til denne følgende bestemmelser afgøres ved anvendelse af dansk ret ved de almindelige danske domstole ved Quickpoints til enhver tid værende hjemting.